AKTIONSUNIVERSITETET FÆLLESSKABER EN KOLLABORATIV OG EKSPERIMENTERENDE PLATFORM I/MED ISHØJ KOMMUNE*Den 21. juni 2023*

AKTIONSUNIVERSITETET FÆLLESSKABER EN KOLLABORATIV OG EKSPERIMENTERENDE PLATFORM I/MED ISHØJ KOMMUNE*Den 21. juni 2023*

En alternativ og stedsbaseret begivenhed onsdag den 21. juni fra klokken 9:00-15:00 i Ishøj.

Frisættelse af lokale steders fællesskaber –  at få livet, trivslen og kreativiteten til at blomstre!

Aktionsuniversitetets ambition er, at være med til at intensivere lokale fællesskaber og relationer og på den måde være med til at forstærke livet i mellem vores institutioner. Det er her en af nøglerne til fremtidens velfærd gemmer sig. Fordi et civilsamfundsuniversitetet som Aktionsuniversitetet arbejder for at styrke den fællesskabte læring og værdi, rykker vi derud, hvor fællesskaber og relationer bliver til og sammenvæver sig med de stedsbundne kvaliteter. Vi lærer af stedet – men vi giver også mere tilbage end vi tager. Se programmet nederst på siden. Tilmelding her – også gratis tilmelding (skriv blot 0 kr):

https://billetto.dk/e/aktionsuniversitetet-goes-vestegnen-billetter-836470

Ishøj Kommune er medlem af Aktionsuniversitetet og derfor har vi længe talt om at fællesskabe en begivenhed sammen. De lægger steder og fællesskaber til, vi bidrager med viden, metoder og aktioner, der kan være med til at give mere tilbage til stedet. Sammen undersøger vi, hvordan vi kan frisætte til lærende og livgivende fællesskaber.

Hvad skal vi frisættes til?

De nyeste politiske udspil og reformer handler om, at den offentlige sektor skal arbejde med ”frisættelse”. Èt er dog at åbne lågen til fugleburet, noget andet er, at få fuglen – og ja os selv – til at flyve ud. Og spørgsmålet er også: Hvad skal vi flyve ud til?

Flere og flere peger på fællesskaber som et bud på den organiseringsform, der skal supplere det formelle hierarki og bureaukrati. Men hvordan skaber man fællesskaber med borgere og på tværs af siloer? De formelle strukturer og myndighedsprincipper skaber ofte distance og kampe, frem for at invitere os til, at vi bliver deltagere i et skabende fællesskab, hvor vi alle nærer det fælles liv.

”Fællesskabets logik lyder: Når jeg nærer det fælles økosystems sundhed og trivsel, så er det også en investering i min egen trivsel, da vi er en del af det fælles økosystem!”

Men spørgsmålet er også, hvordan kan vi insistere på nære, skabende og livgivende fællesskaber uden selv at miste energien, som konsulenter, aktivister, borgere og ledere, når vi gang på gang søger at skabe sprækker til fornyet liv, men møder strukturernes modstand og manglende generøsitet?

Den type af spørgsmål er i centrum for den fællesskabte og stedsbaseret anti-konference på Vestegnen – nærmere bestem i /med Ishøj Kommune, der er medlemmer af Aktionsuniversitetet. Vores fællesskabte begivenhed vil undersøge, hvordan vi på dette lokale sted kan frisætte fællesskaber, trivsel og kreativitet. Sammen vil vi skabe en dag, hvor vi både lærer af de fællesskaber og relationer, der allerede er på stedet og hvor vi også – med kreative og eksperimenterende metoder – undersøger, hvordan vi kan hjælpe med at frisætte lokale steders fællesskaber. På den måde ønsker Aktionsuniversitetet også at give noget tilbage til dette sted. Vi arbejder med andre ord med regenerativ ’place-making’.

Frisættelse af stedets skabende og fællesskabende kraft

Steder er liv. Steder har et væld af erindringsspor, der lag på lag, skaber en mærkbar oplevelse af det levede liv, der allerede har fundet sted og som samtidig folder sig ud med det liv, der bliver til her og nu og som skaber betingelserne for fremtidens muligheder.

Steder kan forstærke, hvem vi er og forankre os i verdenen. Særligt, hvis vi bruger stedets kvaliteter aktivt og bevidst i forhold til at skabe tilhørsforhold. Steder kan skabe en anden form for ro og tidsoplevelse.

Steder kan facilitere innovative, kreative og nærværende relationer og dialoger. Steder kan være kilde til innovation, iderigdom og kreativitet.

Forskning peger også på at både natur og kultur kar en helbredende kraft. Begge dele handler om at vække sanserne og den spontane opmærksomhed.

”Både natur og kultur kan ryste de formelle forventninger til, hvem vi er og skal være som leder, medarbejder og borger. På den måde kan steder med natur og kultur sætte os i bevægelse på måder, der gør, at vi ser og mærker helt nye handlemuligheder. Steder kan gøre os til deltagere – som mennesker”.  

I kvantefysikken taler man om, at alt består af det samme stof, og at mennesker og natur dermed er indlejret i hinanden. Det taler til, at vi skal (gen-)forbinde os med steder – og stedernes mangeartede kvaliteter – og dermed stille os nænsomt til rådighed for det fælles bedste: Hvad åbner dette sted op for af nye relationer, handlinger og liv?

I det lys omformes FNs verdensmål – og bæredygtighedsagendaen –  til en bestræbelse på, at vi tager et fælles jordisk lederskab på os. Vi har ikke magten over steder. Tror vi det, så har vi det med at overforbruge stedets – og naturens – ressourcer. Genlærer vi i stedet at interagere med steder og deres forskellig artede og ekstraordinære kvaliteter og at forbinde os med dem – ja, så kan vi fremme både værensdygtighed og bæredygtighed.  

Stedet kalder på en ny rolle-besætning. Både ledere, medarbejdere, borgere og konsulenter inviteres til at være medforskere i forhold til: Hvordan kan jeg – ud fra min rolle og mine erfaringer – være med til at frisætte stedets unikke potentialer i forhold til at få trivsel, fællesskab og ja livet til at blomstre?

Hvad kan du som anti-konference deltager forvente?

Denne dag mødes vi på Vestegnen for fysisk at bevæge os gennem land, by og natur, mens vi sammen udforsker den potentielle mærkbarer velfærd og værensdygtighed, der kan opstå, når vi tør overskride organisationernes, faglighedernes og vanernes grænser og i stedet retter vores opmærksomhed mod at frisætte det lokale steds potentialer. Du kan forvente dig et andet og mere sanseligt og erfaringsbaseret læringsrum.

Aktionsuniversitetet goes Vestegn: Program for dagen

Første Sted: Brohuset, Ishøjs Sundheds- og Medborgerhus.

Vi mødes i Brohuset, Vejlebrovej 45, Ishøj.

9.00 – 9.30: Rolig ankomst med mulighed for et stykke brød og en kop kaffe/te, akkompagneret af levende toner fra Brohusets flygel.

9.30 – 9.45: Velkomst og indstigning til dagens oplevelser

9.45 – 10.15: Kulturens Rige – hvad så vi og hvad tager vi med i forhold til at fællesskabe fællesskaber?

– Christa Breum Amhøj tager os med på et genbesøg i Kulturens Rige, et aktionslæringsforløb med 7 kommuner hvor deltagerne sammen undersøgte muligheder for at fremme mental sundhed gennem kreative og æstetiske metoder. Kulturens Rige blev til i et samarbejde mellem Sund By Netværket, Danmarks Underholdningsorkester og Aktionsuniversitetet. Hvad kan vi lære af dette projekt i forhold til at fællesskabe lokale fællesskaber?

10.15 – 10.30: Pause med mulighed for at høre Brobygger Johannes Batzer fortælle om hvordan Brohusets Fælleskøkken, fællesområde og urtehave fungerer som en fællesskabs-motor i Brohuset – og tid til at ’finde’ den aktion man efterfølgende skal deltage i

10.30 – 11.45: Kreative, sanselige og pragmatiske aktioner, formiddag. Vi fordeler deltagere på dagen.

Se beskrivelserne af aktionerne i separat præsentation (in the making).

11.45 – 12.30: Fællesspisning i Brohuset (koster 35,- kr. som betales på MobilePay). Hvis vejret er godt spiser vi ude i Solgården.

12.30 – 13.15: Bydelsmødrene i Ishøj fortæller om deres vigtige arbejde og Johannes fortæller om Brohuset som et levende velfærds-eksperimentarium, hvor man bl.a. finder veje til at bygge fællesskaber for og med de mennesker i lokalsamfundet, som ellers får mindst i buffeten af almindelige kommunale og foreningsdrevne tilbud

Vandring med vandreaktioner – Fra by til natur, Brohuset til Ishøj Strandpark og Ishøj Naturcenter (2,4 km – ca. 45 minutter). Vi følger kunststien ’Arken Walk’ skabt af kunstneren Jeppe Hein som en passage mellem Ishøj Station/Bycenter og kunstmuseet Arken samt naturområdet Ishøj Strandpark.

13.15 – 14.00:To vandreaktioner hvor af man vælger én: 1) ’Gå og Forstå’; livgivende, inspirerende, styrkende og regenerative samtaler i naturen v. Poula Helth & Johannes Batzer og 2) Vandringsaktion med fokus på markører og aktører i landskabet v. Oleg Kofoed. Vandringen og dens fokus har til mål at fremme opmærksomhed, kreativitet og handlelyst hos deltagerne.

Andet sted: Strandparken og Ishøj Naturcenter på Ishøj Tange

14.00 – 14.45: Sankning – vi tager på sanketur i klitterne med Ishøj Naturcenter– en dobbeltsankning, hvor vi både sanker spiselige planter og indtryk/inspiration fra dagen. Det vil også være mulighed for at høre lidt om Ishøj Naturcenters maritime nyttehaver, arbejde sårbare borgere m.m.

14.45 – 15.15: Vi samles om det sankede og deler noget af det som afrunding på dagens program.

15.15 – ?: For alle som har tid og kræfter: Besøg på Arken og udstillingen Nature Dreams af Refik Anadol, se https://www.arken.dk/udstilling/kommer-snart-refik-anadol-nature-dreams/

Vi glæder os til at skabe en unik dag sammen!