Biblioteket som et økosystem af værdi

Nylig blive til. Snart forbi. Vi? En strøm af langsomme lyn på gade.

Fra digtsamlingen “Rystet spejl” af Ulrik Thomsen.

Flere og flere biblioteker arbejder strategisk med at bruge de fysiske rammer og den geografiske placering til at skabe aktiviteter for og med andre kulturinstitutioner og borgere.

Det rejser nogle nye former for ledelsesmæssige udfordringer:

-Hvordan skabe relationer til de perifere stemmer, der ikke i forvejen bruger stedet?

-Hvordan inspirere borgere og lokale aktører til “at tænke ud af boksen” således, at aktiviteterne løbende kan blomstre?

-Hvordan skabe sammenhænge og synlighed i forhold til de mange forskellige aktiviteter, der allerede finder sted lokalt – og hvordan skabe meningsfulde sammenhænge (en økologi af værdi)?

-Hvordan skabe en fysisk ramme, der kan skabe rum for, at globale udfordringer og lokale frustrationer kan omformes til kollektive, lærende og omsorgsfulde samtaler og relationer?

Invitation til aktionslæringsprojekt med afsæt i FNs Verdensmål

Aktionsuniversitetet inviterer biblioteker til at bruge litteraturen – og særligt poesien – til at skabe rum for de fællesskaber som det lokale nærmiljø har brug for.

Poesien kan det særlige, at den kan ryste vores spejlbilleder af os selv og af andre og åbne op for, at vi mødes som “bare mennesker”. Heri er både et innovationspotentiale og et potentiale for at øge den mentale sundhed i fællesskab med andre.

Det er netop, når vi ryster spejlbillederne, af hvem vi er, at vi kan invitere lyset, den Anden og ideerne indenfor. Det er i sprækkerne af det rystede spejlbillede, at vi kan realisere en ny og mere håbefuld og livgivende velfærd. Poesien skaber rum til, at vi kan blive endnu mere nysgerrige på, hvordan kan vi færdes vel sammen og få hinanden til at blomstre?

En bæredygtig aktionslæringsproces, der skaber værensdygtighed

WHO omsætter FNs 17 verdensmål til 6 P’er i deres arbejde med at skabe sunde byer. Aktionsuniversitetet arbejder med at omsætte disse P’er til kreative, æstetiske og poetiske metoder til at skabe lokale fællesskaber.

Gennem 3-6 workshops og en lang række af mikro-eksperimenter undervejs arbejder vi med, hvordan tværfaglige fællesskaber og med borgere kan forbinde lokale linier af liv (organisationens linier af, borgernes liner af liv, stedet linier af liv mm) så de kan væves sammen på nye og mærkbart måder.

Workshopsforløbet bliver til gennem følgende P’er

PEOPLE: Det er opgaven, der sætte holdet. Hvilke opgaver er centrale her på dette sted? Og hvordan kan de re-formuleres som en ”vi-opgave”? Det kan være opgaver som: Hvordan kan vi skabe det gode naboskab? Hvordan kan vi skabe mere grøn bæredygtighed? Hvordan kan vi skabe bro mellem generationer? Osv. Poesien skaber inspiration og er med til at forme processen.

PARTICIPATION: Poesien bruges her som en kreativ og æstetisk metode til at skabe rum til, at deltagerne kan udfolde opgaven på en mærkbare bedre måde, der kan skabe relationer, hvor vi færdes vel sammen.

PLACE: Poesien bruges her til at kortlægge stedet ressourcer, kvaliteter og sammenhænge med mulighed for at se sammenhænge og nye muligheder.

PEACE: Poesien bruges med dette element som en metode til at skabe nye veje mellem forskellige og modstridende positioner.

PROSPERITY: Poesien bliver her en proces, der handler om at deltagerne skaber prototyper for, hvordan de vil skabe fællesskaber og hvordan de vil forbinde sig til andre fællesskaber (økosystem)

PLANET: I denne del af processen bruges poesien til at synliggøre de mange bundlinier som fællesskaberne har skabt værdi på. Det kan være gennem egne tekster, installationer, produkter eller processer.

AKTIONSLÆRINGSPROCESSEN

Workshop forløbet kan strække sig fra 6 til 12 måneder.

Vi dokumenterer løbende processen blandt andet gennem deltagernes egne poetiske logbøger, snap-og videologs og gennem etnografiske metoder.

Forløbet kan også blive til gennem online platforme.

Kontakt Christa.Breum.Amhoj@gmail.com eller Mia. Hartmann@gmail.com

Vi er begge PhD’er i offentlig ledelse og aktionsforskere med en baggrund og tilknytning til Copenhagen Business School.