Bæredygtig ledelse. Når opgaven og stedet sætter holdet!

Bæredygtig ledelse. Når opgaven og stedet sætter holdet!

Søger du som leder eller konsulent svar på:

  • Hvordan din organisation kan arbejde med FNs verdensmål uden at skabe mere silodannelse og målstyring?
  • Hvordan din organisation kan lede på tværs af grænser og med borgere?
  • Hvordan du kan gå fra en simpel styringsforståelse, der ser og skaber problemer til en transformativ ledelsesforståelse, der skaber muligheder og potentialer? 

Bæredygtig Ledelse – opgaven sætter holdet er et forløb, der bygger på 6 metoder, der integrerer og forankre FNs 17 Verdensmål ved at oversætte WHO’s People, Participation, Place, Peace,  Prosperity og Planet til metoder, der kan skabe og lede potentialer. 

Offentlig ledelse befinder sig i en brydningstid. Bagsiden, af det velfærdssystem vi har opbygget med New Public Management, er, at det har skabt viden, læring og velfærd der ofte kategoriseres, måles og kontrolleres i adskilte og isolerede faglige siloer, roller og organisationer.

Hvis vi skal skabe mere værdi for mindre – og hvis vi vil skabe nogle mere bæredygtige byer, organisationer og liv – så handler det ikke kun om at minimere de økonomiske omkostninger til velfærden. Den nyeste forskning i offentlig værdiskabelse peger på, at det snarere handler om at skabe værdi i fællesskab og om at kunne arbejde ud fra den grundpræmis, at vores opgaver, roller og siloer er gensidige afhængige.

På den måde kan den politiske diskurs om ’mere værdi for mindre’ omformes til et spørgsmål om: Hvordan kan vi skabe en kvalitativ og mærkbar velfærd sammen på tværs af grænser – og med borgere (bredt forstået også som virksomheder, NGO’er mm)?

FNs Verdensmål er en global agenda, der kan bruges som lokal løftestang i forhold til at understrege behovet for fælles-skabelse. Eller rettere behovet for fælled-skabelse for dermed at understrege, at det også handler om at udvikle byer, steder og pladser som fælleder, hvor borgere  (bredt forstået som foreninger, virksomheder, skoler mm) kan være med til at skabe og tage aktivt ansvar for klima-udfordringer, øget biodiversitet, minimere ensomhed, skabe mental sundhed mm.

Bæredygtighed handler ikke kun om at skabe sociale relationer og netværk på tværs, det handler også om at forbinde os til jorden – vores byer og landområder – på mere nærværende og nærende måder.

Udfordringen i forhold til FNs Verdensmål er, at de kan være med til at fremme den dominerende New Public Management tankegang (der er selvsamme årsag til mange af de udfordringer og kriser vi oplever netop nu) hvis de udelukkende bliver et spørgsmål om at måle på nye indikatorer og baselines.

Det centrale spørgsmål er, hvordan kan vi arbejde med FNs verdensmål på en måde, der er med til at understrege behovet for at kunne overskride målstyringens ”os-dem” tænkningen og i stedet fremme den fælled-skabende logik: ”at vi mødes på en måde – og på steder, hvorpå vi på baggrund af vores eksisterende viden kan skabe ny værdi sammen og på tværs”?

Bæredygtighed skal med andre ord gøres til et spørgsmål om at skabe en mentalitetsændring, hvor vi går fra primært at lede os selv i forhold til opgaven (ledelse af andres selv-ledelse) til, at vi I højere grad kan lede hybride netværk af eksterne partnere, ledere, medarbejdere, borgere og steder til at skabe, udvikle og dele viden, læring og værdi. 

WHOs procesmodel med fokus på 6 P’er: People, Participation, Place, Peace, Prosperity og Planet er et bud på, hvordan man kan forankre FNs Verdensmål på en måde, der skaber organiseringsformer, der fremmer fælled-skabelse og som fremmer, at vi arbejder med mindst 6 bundlinier. 

Det er et bud, der inviterer os til også at gen-tænke og re-vitalisere vores forestillinger om værdi og vækst, således at vi i højere grad får blik for fælles kvaliteter og skjulte ressourcer. Dette er langt fra nogen let opgave, da vi stadigvæk skal forholde os til New Public Management. Vi anderkender udfordringen – men også behovet for at træde nye stier sammen og behovet for at dele paradokser og spændinger.

De seks P’er handler kort sagt om:

PEOPLE: Kom med en opgave, sæt holdet på tværs af grænser og arbejd med at kortlægge fælles kvaliteter og skjulte ressourcer. Afprøv fællesskabende strategier til værdiskabelse.

PLACE: Hop ud fra de vante kontorer og opdag stedet som en medskabende og ressourcemobiliserende aktør. Overvej hvordan flere aktører kan  blive deltagere i processen og gerne tidligere i forløbet.

PARTICIPATION: Skab intelligente omveje sammen og arbejde med deltagelsesformer, da disse kan se og skabe andre kvaliteter og ressourcer end den formelle rolle.

PEACE: Del kompleksitet. Håndtér paradokser uden at gøre det til et enten/eller.

PROSPERITY: Hvordan skaber de fælled-skabende strategier værdi i forhold til fx mental sundhed, stedet, byen, fællesskabet, naturen og den lokale økonomi.

PLANET: Arbejd med at skifte fokus fra organisationens mål til ’hvad er det verden har brug for’ og se, hvordan det skaber værdi og engagement på nye måder – og invitér flere med i processen sådan,  at der arbejdes med ’social impact’.

I Aktionsuniversitetet inviterer vi ind til at arbejde med WHOs P’er og vi omsætter dem gennem seks mini-laboratorier, der giver bud på, hvordan man strategisk kan arbejde med fælled-skabelse. Og for at understrege at det netop handler om fælled-skabelse opfordrer vi til, at det ikke er en lederuddannelse til den enkelte leder.

Derimod inviterer vi til: Kom med en opgave – og gerne med et sted – og sæt et hold i forhold til den opgave. Derfra begynder vi at udforske jeres strategier til fælled-skabelse.

Og gennem jeres arbejde med at omsætte jeres overordnede strategiske
mål til teser om processuelle formål, lægger vi op til, at I tester jeres fælles-skabende, inviterende og aktivistiske strategier ”derhjemme” :

Hvordan skaber de værdi, viden og læring på tværs og (måske) på konkrete steder?  Og hvilke nye fælled-skabende strategier kalder det på?

Vi glæder os til skræddersy forløbet til og med jer!

Du kan se et eksempel fra Københavns Kommune herhttps://www.canva.com/design/DAD5mKaXRdw/wdWhElU80mFv0D-LU1w0Iw/view?utm_content=DAD5mKaXRdw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton